چطور ابروی تاتو شده مثل ابرویی طبیعی دیده شود

در اکثر مواقع در صورتی که قبلا ابرویی مناسب داشته و تنها به دلایلی مثل پررنگ تر شدن ابرو یا تغیییرمدلابرویتان ، دوست داشتید آن را تاتوکنید اماپس از مدتی احساس مصنوعی بودن چهره و یاخسته شدن از یکنواختیمدلباعثشده دست به پاک کردن قسمتهایی از ابروو دوباره تاتو کردنبزنید که این علاوه بر صرف وقت و هزینه ممکن است همچنان رضایتتان را جلب نکرده باشد.
با اینوجود به جز راههای درمان پزشکی مثل لیزرکردن و امثال آن که آن هم ممکن است نتیجه ی مطلوب رانداشته باشد، تنها راهی که باقی می ماند آرایش و میک آپ کردن ابروی تاتو شدهتوسطخود ابروست به طوری که شما می توانید بر طبق آنچه کهدر زیر گفته خواهد شد عمل کرده و ابرویی طبیعی اما پررنگ و مرتب و زیبا داشته باشید:

قدم اول:
هنگام تاتو فقط جاهای خالی را پر کنید نه بیشتر!
چیزی که مهم است و در طبیعی تر به نظر رسیدن ابروی تاتو شده کمک می کند در هنگام تاتو و موقع انجام آنست و آن اینکه از آرایشگرتان که می خواهد این کار را برایتان انجام دهد بخواهید حتی الامکان و تا جاییکه می شود تاتو را بر روی فرمخود ابرو و در بین موهای ابرو، جایی که خالی است انجام دهد و خیلی خارج از محدوده ی ابرو، پایین و بالای آن رابی جهت پرنکند تا شما همیشه بتوانید به دلخواه، ابرویتان را نازک یا پهن تر کنید و تنها به آن فرم داده و ابرویی پر رنگ تر از قبل داشته باشید.

چطور ابروی تاتو شده مثل ابرویی طبیعی دیده شود

چطور ابروی تاتو شده مثل ابرویی طبیعی دیده شود


قدم دوم:
موهای ابرو را مماس و نزدیک به تاتو کوتاه نکنید و یا روی آن را تیغ نزنید!
موهای ابرویتان را به سمت بالا شانه کردهونوکتاج آن را خیلی کم قیچی کرده، صاف کنید.بقیه ی قسمتهای ابرو را به سمت پایین شانه زده و کمی از نوک آنها را نیز بزنید .

چطور ابروی تاتو شده مثل ابرویی طبیعی دیده شود

چطور ابروی تاتو شده مثل ابرویی طبیعی دیده شود


قدم سوم:
رنگ تاتو همرنگ یا نزدیک به رنگ ابرو انتخاب شود!
بهترین رنگی که برای اکثر ابروها ازابروی مشکی تا قهوه ای پیشنهاد می شود رنگ تاتوی قهوه ای سوخته بدون قرمزی است که بر روی هر رنگ ابرویی، خود را نزدیک به آن نشان خواهد داد و نیز با هر رنگی که بر روی ابروها بعد از تاتو گذاشته می شود هماهنگ خواهد بود.

مثلا اگر ابرویی قبل از تاتو به اینفرم و رنگ بوده است:

چطور ابروی تاتو شده مثل ابرویی طبیعی دیده شود


می تواند با یک تاتوی درست و رنگی مناسب به شکل ابرویی پر رنگ، با فرمی زیبا و طبیعی در آید.

چطور ابروی تاتو شده مثل ابرویی طبیعی دیده شود


« برای زیباتر شدن به اصل زیبایی آسیب نرسانیم»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر