فال روزانه ۲۹ فروردین ماه

متولدين فروردين
آن دسته از متولدين اين ماه که بدليلي از چاقي و يا ناراحتيهای قلبي و غيره هراس دارند بايد به ورزش بپردازند، ورزش در حد معقول برای پا به سن گذاشته ها، ورزش در حد حرفه ای و پرتحرک برای جوانترها توصيه ميشود، در اين ميان غذاهای گياهي و پرهيز از مواد چرب و چاق کننده نيز ضروری است که بايد به آن توجه عميقتری شود.

متولدين ارديبهشت
در بين دوستانتان کسي از شما دلخور است، سعي کنيد اين سوءتفاهم را برطرف کنيد. در حاليکه طلاق در جمع تولدين اين ماه درجه پائيني دارد ولي گروهي بهر حال ناچارند تن به جدائي حتي موقت بدهند .

متولدين خرداد
دريافت خبرها و پيامهای تازه ای زندگي اکثر متولدين اين ماه را دچار تحول و تغيير ميکند، در اين ضمن بعضيها بدليل نقل و انتقالات تازه در کار و زندگي شان، ابتدا کمي دلواپس ميشوند ولي بمرور خود را بازيافته و به مسائل مثبت پيش آمد پي ميبرند .

متولدين تير
متولدین اين ماه در کار شانس بسياری دارند گاه با موانع و سنگ اندازی دوستان روبرو شده و در ميمانند که چه کنند ولي خوشبختانه صبر و حوصله و در عين حال بموقع جنبيدن آنها سبب ميشود همه تير اين دشمن ها به سنگ بخورد .

متولدين مرداد
فرصت خوبي برای طلاق گرفته ها پيش ميايد تا شانس خود را دوباره بيازمايند و اغلب نيز نتايج خوبي بدست مياورند. مسافرت به متولدين اين ماه توصيه ميشود تا آرامش خود را بازيابند، هر چند اين مسافرت کوتاه باشد. خبر بسيار خوبي را دريافت خواهيد کرد .

متولدين شهريور
خوشبختانه مسائل و رويدادهايي پيش ميايد که به متولدين اين ماه کمک ميکند به مشاغل ايده ال خود دست يابند. شکست و ناکامي در زمينه مسائل عاطفي گريبان متولدين اين ماه را ميگيرد که اگر خود مشخصا" همت کنند خيلي زود ميتوانند اين ناکامي را به مراحل خوش و اميد بخشي برسانند .

متولدين مهر
اگر بسياری از پدر و مادرهای اين ماه شانس بچه های خوب و سر براه و ايده الي را دارند بايد بدانند که با همت و زحمت خودشان بدست آمده ولي در عين حال با ظرافت بايد اين موفقيت را حفظ نمايند.

متولدين آبان
اگر بعضي از جدا شده ها و طلاق گرفته ها به مرحله منطقي رسيده اند، نبايد قصور و کوتاهي کنند، چرا که آشتي از هر سويي سبب ميشود زندگي و آينده خيلي ها نجات يابد. سعي کنيد فرزندانتان را بيشتر درک کنيد و بيشتر به آنها گوش کنيد.

متولدين آذر
متولدین اين ماه دارای خصوصيات ويژه ای هستند، اگر آدمهای اطرافشان آنها را بدرستي و عميقا" بشناسند، زندگي و دوستي با آنها آسان و ثمربخش و پرفايده است. البته توجه ميشود اين گونه افراد تا حد ممکن، نسبت به بعضي رفتار و کردار اطرافيان حساس و نکته بين نباشند.

متولدين دي
يکي دو نفر به تازگي با بدگوئي و غيبت و دوبهم زدن ميکوشند تا صميميتها را بهم بزنند. گاه در اصل نيت به پليدی ندارند ولي بنا به عادات و مرض و بيماری اخلاقي که دارند اين پيوندها را بهم ميريزند .

متولدين بهمن
خيلي از زوجهای متولد اين ماه را ميبينيد که سالها در کنار همراه زندگي خود، در آسايش و آرامش بسر ميبرند. در کارهای اجتماعي بسيار موفق هستند و اصولا" دچار سد و مانعي نميشوند. خبر خوبي بدست شما ميرسد که حاوی پيشنهادی ميباشد ، قبل از هر تصميمي به تمام زوايای قضيه فکر کنيد و بعد جواب بدهيد .

متولدين اسفند
نگاهي به کارنامه زندگي متولدین این ماه نشان ميدهد که در جمع شان نامهای معروف و بزرگ زياد ديده ميشود، اين عده در مسائل سياسي و هنری و ورزشي نيز اغلب چهره های نامداری هستند. دوستان خوبي داريد در نگه داشتن آنها سعي بيشتری بکنيد ! روز خوشايندی توام با شادی در پيشرو داريد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر