فال روزانه ۸ فروردین ماه

متولدين فروردين
بعضي از دخترها از نامزديهای طولاني و يا عشق بظاهر پرشور ولي بدون آينده دچار ترس و بي اميدی شده اند در حاليکه براحتي مي توانند اين مسائل را به بحث و تصميم گيری جدی بکشند و خيال خود را راحت نمايند. در ضمن بعضي از پسرها و دختران متولد اين ماه در صدد جدا شدن از کانون خانواده و تشکيل يک زندگي مستقل هستند اين گروه بايد حسابگرانه و صبورانه تصميم بگيرند، چرا که گاه همراه شدن با بعضي دوستان، افتادن به مسيری است که گاهي بازگشت از آن امکان پذير نيست .

متولدين ارديبهشت
خيليها در شرايط موجود در صدد نقل و انتقالاتي بر آمده اند، اينروزها هرگونه اقدامي در اين زمينه بايد با احتياط و حساب شده انجام گيرد و باصطلاح به عوارض و عواقب آن نظر انداخته شود.

متولدين خرداد
زن و شوهرهای اين ماه اغلب زندگي آرام و خوشبختي دارند و بعضيها نيز بدليل مسائل کوچک خود را درگير بگو مگو و بحثهای بي پايه و اساس کرده اند که بايد به آنها پايان دهند.

متولدين تير
خيلي از متولدين اين ماه بدليل کسالت و تکرار، بايد از شغل خود و يا حداقل در فضای آن تغييرات تازه ای پديد آورند و باصطلاح با اين کار تغيير روحيه بدهند.

متولدين مرداد
در زمينه مسائل احساسي و عاطفي برای دختر خانمهای متولد اين ماه خبرهای خوشي در راه است چه آنهايي که در آستانه ازدواج هستند و چه آنها که با وسواس و يا سختگيری مرتب ايراد ميگيرند.

متولدين شهريور
عشق برای بسياری از متولدين اين ماه در مسيری قرار گرفته که بايد کار ساز و مثبت باشد، حالا اگر بعضي ها با ندانم کاريها، اين مسير را تغيير ميدهند گناه بر گردن خودشان است.

متولدين مهر
در اطراف متولدين اين ماه هميشه گروهي آدم غيبت گو و دو بهم زن هستند که اگر بموقع شناسائي نشده و کنار گذاشته نشوند، دردسرهاي فراواني گريبانشان را ميگيرد.

متولدين آبان
خانمهای متولد اين ماه معمولا" اسرار و راز و رمزهای خود را پنهان ميکنند و همين سبب آشفتگي فکری ميشود در حاليکه گاه آدمها بايد به يک شخص اطمينان کنند، شخصي که قابليت راز داری خود را ثابت کرده باشد تا با بازگويي رازها و مسائلي، سبک شوند.

متولدين آذر
خوشبختانه اکثريت متولدين اين ماه آدمهای غير مادی و بسيار منطقي هستند و حتي گاه در برابر يک مسئوليت مهم و يک مسئله احساسي چشم بروی امتيازات مادی ميبندند. امروز، روزشماست.

متولدين دي
ميانسالان و بزرگسالان در دنيای پاک معنوی خود غرق هستند و به رابطه های مادی امروز مردم ميخندند، براستي دلبستگي به ماديات رشته های آرامش، عشق، اميد و پيوندهای خانوادگي را دچار تزلزل ميکنند.

متولدين بهمن
خيلي از خانمهای متولد اين ماه گله دارند که هر چه برای اطرافيان خود ميکنند بجز نمک نشناسي و نارو و کلک چيزی نصيب شان نميشود و در واقع جواب محبت و فداکاری شان، دشمني و يا بي تفاوتي است. به اين گروه توصيه ميشود حداقل با شناسائي آدمها، اقدام به ياری کنند.

متولدين اسفند
در زمينه مسائل عاطفي و احساسي، خيليها در شرايطي قرار دارند که همه چيز را ايده آل ميبينند ولي بهتر است در تحکيم آن نيز بکوشند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر