فال روزانه 8 مرداد ماه

فال روزانه ۸ مرداد ماه

فروردین:امروز حوصله ی منطق و مسائل جدی را ندارید، به خصوص اگر کسی بخواهد خارجاز شوخی با شما صحبت کند. شاید بخواهید بی خیال وظایف بشوید حتی اگربدانید که ناچار می شوید بهای سنگینی برای این رفتار نسنجیده ی خودبپردازید. اما اگر قبل از اینکه به دنبال خوش گذرانی باشید کمی فکر کنیدحتما می فهمید که بعد از تمام کردن کارهایتان حتی می توانید بیشتر به اینمنظور برسید.

اردیبهشت:خیلی برای اتان سخت است که براستراحت خود غلبه کنید.بنابراین از تکان دادنبه خودتان شانه خالی می کنید. شاید آرزویتان این باشد که تمام لحظات را باشادی و تفریح که شما درآن استاد هستید، بگذرانید اما خیال پردازی شما بهواقعیت تبدیل نمی شود مگر اینکه خودتان بخواهید که کار کنید و فوراً راحتطلبی را کنار بگذارید. گرچه باید خیلی از خودتان به خاطر این کار خواهشکنید ولی به لذت وقتی که چیزی برای نشان دادن روزتان دارید می ارزد.

خرداد: امروزدوستانتان، شما را به خاطر کاری که هرگز قبلاً آن را انجام نداده ایدتشویق خواهند کرد.خوشبختانه، این که شما می خواهید آنها را همراهی کنیدروز بسیار خوشی را برای شما بوجود می آورد.اما از بد شانسی، شما شیفته یکاری می شوید که دارید انجام می دهید که باعث می شود مسوولیتهای خود رافراموش کنید.اکنون یک وقت خوب لازم است تا شما برگردید و کارهای ناتمامخود را تکمیل کنید.

تیر:شاید بی اختیار صحبت کردن در جمع، مشکل بزرگی برای شما باشد زیرا ترجیح میدهید قبل از اینکه چیزی را برای دیگران بگویید اول در خلوت خودتان تمرینکنید.اما اگر با همکاران خود راحت هستید، پس باید بتوانید زمانیکه در اینموقعیت قرار می گیرید، اختیار خود را به دست بگیرید.به هرحال، اکنون بیناین دو طرف قرار دارید، پس یک سری نظرات را برای خود داشته باشید و هرزمانی که موقعیت پیش آمد آنها را در جمع بیان کنید.

مرداد:اگر امروز کسی داستان طولانی ای را برای شما تعریف کرده، احتمالا ً بهآنچه شنیده اید اعتقاد دارید اما این الزاماً به معنی گول خوردن نیست.بلکهشما می خواهید حرف کسی را اجمالاً درست فرض کنید. موافق بودن با ایده یدیگران می تواند جرقه ای را در زندگی خودتان ایجاد کند.اما تحلیل زیاد،این روند را قبل از اینکه در مرحله ی اولیه است متوقف می کند.

شهریور: شایدوقتی به خرید می روید به دنبال پیدا کردن یک ترازو برای خود با شید. اماموقتاً چشمتان آن را نبیند. حتی ممکن است خیلی طول بکشد تا بفهمید که چهچیزی الان می خواهید. چون این کار شما را آسان تر می کند.با این وجود،اگرچیز قشنگی هم بخرید،راضی نخواهید بود.تازه اگر آن چیز جدیدی که خریدهاید به درد نخور باشد از خرید آن پشیمان هم می شوید.

مهر: شایدامروز یک روز ماجرایی باشد که عشق را به شما هدیه کند.اما این ماجرای عشقیآنقدر هم که شما می خواهید طول نکشد.ستاره ی اقبال شما فرصتهایی را برایعشق، خلاقیت و خود انگیختگی فراهم می کند در حالیکه ماه میزان اشتیاق شمارا بیشتر می کند.شما باید بین واقع گرا بودن و در لحظه زندگی کردن خودتعادلی را برقرار کنید. قطعاً نمی خواهید که این موقعیت جذاب را از دستبدهید.به هرحال اگر آرزوی شما خیلی شدید باشد می تواند بعدها یأس وناامیدی را برای شما به همراه داشته باشد.

آبان: نظرفعلی شما در مورد شاد بودن الزاماً نیازی به تأیید دیگران ندارد.اکنون لذتبردن از کار بیشتر شما را راضی می کند پس امروز می توانید با در نظرنگرفتن دنیای اطراف خود کاملاً خرسند باشید همینطور می توانید سودمند همباشید.اما باید هوشیار باشید چون ممکن است این کار باعث بی خیالی شمابشود.باید از آرامش خودتان لذت ببرید اما ممکن است بعداً از اینکه کارتانرا تمام نکردید خودتان را سرزنش کنید.

آذر: شمانگرش بسیار سالمی در مورد تعادل بین کار و تفریح امروز دارید زیرا شما میدانید که اگربه مسوولیت ها توجه نکنید، روی هم انباشته می شوند.اما با حتیاراده ی قوی تر از معمول هم، خیلی از چیزهای حواس پرت کن دوست داشتنی وشیرین می توانند تمرکز شما را به هم بریزند.وقتی فکر می کنید که نمیتوانید مثمر ثمر باشید،خیلی به خودتان سخت نگیرید. فقط به کارهای روزانهای که الان دارید و آنچه باید انجام دهید توجه کنید.

دی: کسانیهستند که فکر می کنند شما متولیدین بز نمی دانید که چگونه تفریح کنید وامروز روز شماست برای اینکه به آنها ثابت کنید که اشتباه می کنند.گرچهممکن است برای تمام کردن کارتان قبل از اینکه به سوی تفریح بروید،وسواسداشته باشید اما حداقل ذاتاً قادرید وقتی آماده ی تفریح هستید وظایفناتمام خود را سوا کنید.اگر نیاز دارید که بی مسوولیتی خود را توجیه کنیدیادتان باشد که شما وقتی فرصت رها کردن آن را داشتید بسیار سودمند بودید.

بهمن: گرچهممکن است امروز سوار بر ابر خیال باشید، اما واقعاً این یک مشکلی است کهشما دارید تا خود را بتوانید از توقعات مردم رها کنید، به خصوص اگر آنهاالان به شما وابسته هستند.اما تسلیم برنامه ی زمانی وفشارهای آنها نشوید.شاید با لحظه ای کنار گذاشتن کار روزانه ی خود بتوانید بهره ی زیادیببرید. اگر می توانید، روز بسیار خوشی را برای خود فراهم کنید.مسوولیتهایشما، هر زمانیکه به سراغ آنها بروید، سرجایشان هستند.

اسفند: اگربه فکر این هستید که چگونه عادتهای دیرینه ی خود را از بین ببرید، امروز،فرصت خوبی است.امتحان یک چیز جدید و تازه شاید گاهی خطرناک باشد اما الانپیش بینی به حد کافی هست که شما رابه حرکت وادارد.حتی اگر کاری را داریدانجام می دهید که با آن آشنا هستید، سعی کنید آن را به شکل دیگری انجامدهید.فقط کافی است نگاه خود را عوض کنید.

فال روزانه ۸ مرداد ماه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر