فال حافظ

فال حافظ

ساقيا برخيز و درده جام را

خاک بر سر کن غم ايام را
ساغر مي بر کفم نه تا ز بر

برکشم اين دلق ازرق فام را
گر چه بدناميست نزد عاقلان

ما نمي?خواهيم ننگ و نام را
باده درده چند از اين باد غرور

خاک بر سر نفس نافرجام را
دود آه سينه نالان من

سوخت اين افسردگان خام را
محرم راز دل شيداي خود

کس نمي?بينم ز خاص و عام را
با دلارامي مرا خاطر خوش است

کز دلم يک باره برد آرام را
ننگرد ديگر به سرو اندر چمن

هر که ديد آن سرو سيم اندام را
صبر کن حافظ به سختي روز و شب

عاقبت روزي بيابي کام را

تعبير: سعي کن با رفتار صحيح غم روزگار را از دلت بيرون کني ،شاد باش و خود را با کار مشغول کن همچنين صبرو تحمل خود را زياد کن تا به سرعت ناراحت و دلگير نشوي.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر