فال حافظ

فال حافظ

دي پير مي فروش که ذکرش به خير باد

گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز ياد
گفتم به باد مي?دهدم باده نام و ننگ

گفتا قبول کن سخن و هر چه باد باد
سود و زيان و مايه چو خواهد شدن ز دست

از بهر اين معامله غمگين مباش و شاد
بادت به دست باشد اگر دل نهي به هيچ

در معرضي که تخت سليمان رود به باد
حافظ گرت ز پند حکيمان ملالت است

کوته کنيم قصه که عمرت دراز باد

تعبير: دست به کاري زده اي که سود و زيان آن مشخص نيست ولي آنرا ادامه دهيد و تلاش کنيد تا کار مفيدي انجام دهيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر