فال حافظ

فال حافظ

مرا به رندي و عشق آن فضول عيب کند

که اعتراض بر اسرار علم غيب کند
کمال سر محبت ببين نه نقص گناه

که هر که بي?هنر افتد نظر به عيب کند
ز عطر حور بهشت آن نفس برآيد بوي

که خاک ميکده ما عبير جيب کند
چنان زند ره اسلام غمزه ساقي

که اجتناب ز صهبا مگر صهيب کند
کليد گنج سعادت قبول اهل دل است

مباد آن که در اين نکته شک و ريب کند
شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد

که چند سال به جان خدمت شعيب کند
ز ديده خون بچکاند فسانه حافظ

چو ياد وقت زمان شباب و شيب کند

تعبير: خوش قلبي و پاک دلي خودرا حفظ کن تا خداوند کمکت کند ،بدان که رقيب تو هميشه موفق نخواهدبود. به مراد دلت خواهي رسيد ،اميد خودرا از دست مده که به وصال عشقت خواهي رسيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر