فال حافظ

فال حافظ

بود آيا که در ميکده ها بگشايند

گره از کار فروبسته ما بگشايند
اگر از بهر دل زاهد خودبين بستند

دل قوي دار که از بهر خدا بگشايند
به صفاي دل رندان صبوحي زدگان

بس در بسته به مفتاح دعا بگشايند
نامه تعزيت دختر رز بنويسيد

تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشايند
گيسوي چنگ ببريد به مرگ مي ناب

تا حريفان همه خون از مژهها بگشايند
در ميخانه ببستند خدايا مپسند

که در خانه تزوير و ريا بگشايند
حافظ اين خرقه که داري تو ببيني فردا

که چه زنار ز زيرش به دغا بگشايند

تعبير: خيلي نااميد هستي ،دست از نااميدي بردار و دلت را قوي کن که کليد هر دربسته اي دعاست.از دورويي و تزوير دوري کن و با صداقت پيش برو که موفق خواهي شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر