فال حافظ

فال حافظ

شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت

روي مه پيکر او سير نديديم و برفت
گويي از صحبت ما نيک به تنگ آمده بود

بار بربست و به گردش نرسيديم و برفت
بس که ما فاتحه و حرز يماني خوانديم

وز پي اش سوره اخلاص دميديم و برفت
عشوه دادند که بر ما گذري خواهي کرد

ديدي آخر که چنين عشوه خريديم و برفت
شد چمان در چمن حسن و لطافت ليکن

در گلستان وصالش نچميديم و برفت
همچو حافظ همه شب ناله و زاري کرديم

کاي دريغا به وداعش نرسيديم و برفت

تعبير: قبل از اينکه فرصت به دست آمده از دست برود از آن نهايت استفاده را ببر چرا که اگر غفلت کني و آن را از دست بدهي جبران آن برايت مقدور نخواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر