خط امام حسین آزادی

مقدمه بي ربط :
من عاشق كير مردهاي پيرمكيرهايي كه شلن و به سختي سفت ميشنعاشق له له مردهاي مسن زير گوشم هستمعاشق قربون صدقه شون هستمعاشق تلاش حداكثريشون براي كردن هستماما نهايتا كاري هم از پيش نمي تونن ببرنعاشق مشاهده شكستشون هستم
در اينجا مي خوام يكي از سكس هاي عمومي خودم رو براتون تعريف كنم باشد جملگي رستگار شويم
به نظر من هيچ سكسي نمي تونه جاي سكس درمكانهاي عمومي رو بگيرهسكس يا لاس زدن درتاكسي ، اتو بوس ، ميني بوس ،توالت ، سالن سينما و….
چند روز پيش سوار اتو بوس هاي خيابون امام حسين آزادي شدماتوبوس خيلي شلوغ بودرفتم يه گوشه زير پنجره نشستممسافر بود كه داخل اتو بوس ميشدمنم اون گوشه داشتم له ميشدم تصميم گرفتم بلند شمچون در حالت ايستادن جاي بيشتري مي گرفتمدر حالت نشسته كسي متوجه حضورم نميشدلگد مالم مي كردنداشتم بلند ميشدمكه يه دفعه نگاه تيز مردي 55، 60 ساله توجهم رو جلب كردتازه سوار اتوبوس شده بودسبيل كلفت ، قد كوتاه ، موهاي رنگ كرده و پوستي بريده بريدهيه آن نگاهش با نگاهم گره خوردولي سريع رومو برگردوندماما اين كار باعث نشد كه تو اون شلوغي به من نزديك نشهبا طعنه راه خودشو باز مي كرد و ميومد جلواومد درست جلو من واستادبه طوري كه درست صورتم مقابل زيپ شلوارش قرار گرفتبه سرعت متوجه منظورش شدممي خواستم بلند شمكه دست چپشو گذاشت روي سرم و نزاشتاز طرف ديگه با دست راستش زيپ شلوارشو باز كرداوليش چيزي كه تو اون حالت توجهم رو جلب كردانبوه موي دورو بر كيرش بودكيرشو تو دست گرفته بودكمي جلوتر اومددر اين حال نرمي سر كيرش به دماغم خورداز يه طرف بدم اومده بوداز طرف ديگه چنين موقعيت لذت بخشي به ندرت پيش مي اومدتصميم گرفتم خودم هيچ حركتي نكنممي خواستم اگه كاري مي خواد انجام بشهاز طرف اون باشهبه هر حال بدون حركت منتظر شدمكيرش جلوي صورت منلحظه به لحظه بزرگتر ميشدبا وجود سن بالابه شدت كيرش سفت و سخت نشون مي دادسر كيرش با لبم مماس شدشور بودمعلوم بود يه كم ابش اومدهبازم هيچ حركتي نكردممطمئنا عدم حركت منو رضايت تلقي مي كردمتوجه فشار كيرش روي لبم شدممي خواستم تا اون جايي كه ميشه مقاومت كنماما فشار كيرش هر لحظه بيشتر ميشدچون مقاومت منو ديدبا دست چپش پشت سرمو گرفتبا فشار دستش از عقب سرمو فشار كيرش از جلوديگه چاره ايي جز باز كردن دهن نبوددهنم بازشدو همه كيرش وارد دهنم شدكيرش همه دهنمو اشغال كرده بودبه طوري كه چشمام از اندازه طبيعي خارج شده بودمدت زيادي كيرشو ته حلقم نگه داشتبعد كم كم اورد بيرونبعد دوباره آورد توشصتم خبر دار شد داره تلمبه ميزنهبه مرور حركات تلمبه ای كيرش بيشتر و بيشتر شدمنم پيش پاي اون گوشه اتو بوس گير كرده بودمديگه كاملا پشيمون شده بودمبه خاطر اينكه چند نفر متوجه ما شده بودنحسابي خجالت مي كشيدمولي ظاهرا كار از كار گذشته بودمتوجه شدم مي خواست اب كيرشو تو دهنم يا سر و كله م خالي كنهتقلا كردنم فايده ايي نداشتچون بقيه مي فهميدنتا همينجاشم بعضيها داشتن سر و كله شونو تكون ميدادنيعني متوجه كار ما شده بودنبه هر حال با فشار دستش از پشتو فشارهاي سفت و سختي كه به دهن من از جلو وارد مي كرددهن من رو بد جوري مي گاييدمنم نهايتا ازخودم بيخود شدم دست از مقاومت كشيدمبا دست راستم بيخ كير شو گرفتم و با فشار كيرشو وارد دهنم مي كردم و ميدادم بيرونفشار دست من آخر سر كارساز شدو ميليونها اسپرماتوزوييد گرم و شور وارد دهان من شدهمه ان را با ولع بلعيدمته مانده هاي اب كيرشم با صورت ، گونه ها و دهنم پاك كردم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر