فال حافظ

فال حافظ

گر چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود

تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشود
رندي آموز و کرم کن که نه چندان هنر است

حيواني که ننوشد مي و انسان نشود
گوهر پاک ببايد که شود قابل فيض

ور نه هر سنگ و گلي لولو و مرجان نشود
اسم اعظم بکند کار خود اي دل خوش باش

که به تلبيس و حيل ديو مسلمان نشود
عشق مي ورزم و اميد که اين فن شريف

چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود
دوش مي گفت که فردا بدهم کام دلت

سببي ساز خدايا که پشيمان نشود
حسن خلقي ز خدا مي طلبم خوي تو را

تا دگر خاطر ما از تو پريشان نشود
ذره را تا نبود همت عالي حافظ

طالب چشمه خورشيد درخشان نشود

تعبير: کسي هست که به تو فخر مي فروشد ،راجع به آن فکر نکن و اهميت نده و سعي کن همچنان پاکي دلت را حفظ کني چرا که خدا خود سزاي آن شخص را ميدهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر