فال حافظ

فال حافظ

گفتم اي سلطان خوبان رحم کن بر اين غريب

گفت در دنبال دل ره گم کند مسکين غريب
گفتمش مگذر زماني گفت معذورم بدار

خانه پروردي چه تاب آرد غم چندين غريب
خفته بر سنجاب شاهي نازنيني را چه غم

گر ز خار و خاره سازد بستر و بالين غريب
اي که در زنجير زلفت جاي چندين آشناست

خوش فتاد آن خال مشکين بر رخ رنگين غريب
مي?نمايد عکس مي در رنگ روي مه وشت

همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرين غريب
بس غريب افتاده است آن مور خط گرد رخت

گر چه نبود در نگارستان خط مشکين غريب
گفتم اي شام غريبان طره شبرنگ تو

در سحرگاهان حذر کن چون بنالد اين غريب
گفت حافظ آشنايان در مقام حيرتند

دور نبود گر نشيند خسته و مسکين غريب

تعبير: شما به موفقيت و سعادت رسيده اي و خداوند باز هم به شما لطف مي کند و خدا با شماست آنچه را که مي جويي به کمک خدا مي يابي ،مسافرت براي شما شانس مي آورد در ازدواج و پيوند با شخص مورد علاقه ات درنگ مکن.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر