فال حافظ

فال حافظ

در دير مغان آمد يارم قدحي در دست

مست از مي و ميخواران از نرگس مستش مست
در نعل سمند او شکل مه نو پيدا

وز قد بلند او بالاي صنوبر پست
آخر به چه گويم هست از خود خبرم چون نيست

وز بهر چه گويم نيست با وي نظرم چون هست
شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست

و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست
گر غاليه خوش بو شد در گيسوي او پيچيد

ور وسمه کمانکش گشت در ابروي او پيوست
بازآي که بازآيد عمر شده حافظ

هر چند که نايد باز تيري که بشد از شست

تعبير: اگر دلسرد نشوي و دوباره شروع کني هر چند که ديگر آن موقعيت او ل را نداري ولي باز مطمئن باش که به خوشبختي مي رسي.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر