فال حافظ

فال حافظ

مرحبا اي پيک مشتاقان بده پيغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست
واله و شيداست دايم همچو بلبل در قفس

طوطي طبعم ز عشق شکر و بادام دوست
زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من

بر اميد دانه?اي افتاده ام در دام دوست
سر ز مستي برنگيرد تا به صبح روز حشر

هر که چون من در ازل يک جرعه خورد از جام دوست
بس نگويم شمه اي از شرح شوق خود از آنک

دردسر باشد نمودن بيش از اين ابرام دوست
گر دهد دستم کشم در ديده همچون توتيا

خاک راهي کان مشرف گردد از اقدام دوست
ميل من سوي وصال و قصد او سوي فراق

ترک کام خود گرفتم تا برآيد کام دوست
حافظ اندر درد او مي سوز و بي درمان بساز

زان که درماني ندارد درد بي آرام دوست

تعبير: شما در دوستي بسيار فداکار و ثابت قدم هستي ،و آنقدر که به فکر دوستان هستي به فکر خود نمي باشيد قدري هم به خود فکر کنيد موفق مي شويد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر