فال حافظ

فال حافظ

دل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست

گفت با ما منشين کز تو سلامت برخاست
که شنيدي که در اين بزم دمي خوش بنشست

که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست
شمع اگر زان لب خندان به زبان لافي زد

پيش عشاق تو شب ها به غرامت برخاست
در چمن باد بهاري ز کنار گل و سرو

به هواداري آن عارض و قامت برخاست
مست بگذشتي و از خلوتيان ملکوت

به تماشاي تو آشوب قيامت برخاست
پيش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت

سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست
حافظ اين خرقه بينداز مگر جان ببري

کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست

تعبير: اگر کاري را فکر مي کني درست است انجام بده ،و به حرف ديگران گوش مده ،بايد با جديّت گره هاي کارت را باز کني.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر