فال حافظ

فال حافظ

بنال بلبل اگر با منت سر ياريست

که ما دو عاشق زاريم و کار ما زاريست
در آن زمين که نسيمي وزد ز طره دوست

چه جاي دم زدن نافه هاي تاتاريست
بيار باده که رنگين کنيم جامه زرق

که مست جام غروريم و نام هشياريست
خيال زلف تو پختن نه کار هر خاميست

که زير سلسله رفتن طريق عياريست
لطيفه ايست نهاني که عشق از او خيزد

که نام آن نه لب لعل و خط زنگاريست
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال

هزار نکته در اين کار و بار دلداريست
قلندران حقيقت به نيم جو نخرند

قباي اطلس آن کس که از هنر عاريست
بر آستان تو مشکل توان رسيد آري

عروج بر فلک سروري به دشواريست
سحر کرشمه چشمت به خواب مي ديدم

زهي مراتب خوابي که به ز بيداريست
دلش به ناله ميازار و ختم کن حافظ

که رستگاري جاويد در کم آزاريست

تعبير: در زندگي هيچ گاه نااميد مباش که در اينصورت شکست تو حتمي است.در کسب علم و هنر بکوش تا در صدر قرار بگيري چرا که در جامعه داراي ارزش است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر