فال حافظ

فال حافظ

شنيده ام سخني خوش که پير کنعان گفت

فراق يار نه آن مي کند که بتوان گفت
حديث هول قيامت که گفت واعظ شهر

کنايتيست که از روزگار هجران گفت
نشان يار سفرکرده از که پرسم باز

که هر چه گفت بريد صبا پريشان گفت
فغان که آن مه نامهربان مهرگسل

به ترک صحبت ياران خود چه آسان گفت
من و مقام رضا بعد از اين و شکر رقيب

که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت
غم کهن به مي سالخورده دفع کنيد

که تخم خوشدلي اين است پير دهقان گفت
گره به باد مزن گر چه بر مراد رود

که اين سخن به مثل باد با سليمان گفت
به مهلتي که سپهرت دهد ز راه مرو

تو را که گفت که اين زال ترک دستان گفت
مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل

قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت
که گفت حافظ از انديشه تو آمد باز

من اين نگفته ام آن کس که گفت بهتان گفت

تعبير: عزيزي داري که از تو دور است و درفراق او مي سوزي و بسيار ناراحت هستي ،ناراحت مباش که به زودي از او خبري به دستت مي رسد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر