فال حافظ

فال حافظ

گل در بر و مي در کف و معشوق به کام است

سلطان جهانم به چنين روز غلام است
گو شمع مياريد در اين جمع که امشب

در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است
در مذهب ما باده حلال است وليکن

بي روي تو اي سرو گل اندام حرام است
گوشم همه بر قول ني و نغمه چنگ است

چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است
در مجلس ما عطر مياميز که ما را

هر لحظه ز گيسوي تو خوش بوي مشام است
از چاشني قند مگو هيچ و ز شکر

زان رو که مرا از لب شيرين تو کام است
تا گنج غمت در دل ويرانه مقيم است

همواره مرا کوي خرابات مقام است
از ننگ چه گويي که مرا نام ز ننگ است

وز نام چه پرسي که مرا ننگ ز نام است
ميخواره و سرگشته و رنديم و نظرباز

وان کس که چو ما نيست در اين شهر کدام است
با محتسبم عيب مگوييد که او نيز

پيوسته چو ما در طلب عيش مدام است
حافظ منشين بي مي و معشوق زماني

کايام گل و ياسمن و عيد صيام است

تعبير: زندگي تو پراز موفقيّت و پيروزي مي شود ،به قدري نعمت تو زياد مي شود که ديگر از همه چيز بي نياز مي شوي.خبرهاي خوشي به دستت مي رسد و آسوده خاطر باش که تا آخر عمر خوشبختي از آن تو مي باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر