فال حافظ

فال حافظ

خرم آن روز کز اين منزل ويران بروم

راحت جان طلبم و از پي جانان بروم
گر چه دانم که به جايي نبرد راه غريب

من به بوي سر آن زلف پريشان بروم
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت

رخت بربندم و تا ملک سليمان بروم
چون صبا با تن بيمار و دل بي طاقت

به هواداري آن سرو خرامان بروم
در ره او چو قلم گر به سرم بايد رفت

با دل زخم کش و ديده گريان بروم
نذر کردم گر از اين غم به درآيم روزي

تا در ميکده شادان و غزل خوان بروم
به هواداري او ذره صفت رقص کنان

تا لب چشمه خورشيد درخشان بروم
تازيان را غم احوال گران باران نيست

پارسايان مددي تا خوش و آسان بروم
ور چو حافظ ز بيابان نبرم ره بيرون

همره کوکبه آصف دوران بروم

تعبير: شما به زودي کار و هدف خود را تغيير خواهيد داد و دست به کاري مي زنيد که کاملا با قبل فرق مي کند.بدانيد که بسيار خوب است و باعث پيشرفت شما خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر