فال حافظ

فال حافظ


خمي که ابروي شوخ تو در کمان انداخت

به قصد جان من زار ناتوان انداخت
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت
به يک کرشمه که نرگس به خودفروشي کرد

فريب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت
شراب خورده و خوي کرده مي?روي به چمن

که آب روي تو آتش در ارغوان انداخت
به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم

چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت
بنفشه طره مفتول خود گره مي?زد

صبا حکايت زلف تو در ميان انداخت
ز شرم آن که به روي تو نسبتش کردم

سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت
من از ورع مي و مطرب نديدمي زين پيش

هواي مغبچگانم در اين و آن انداخت
کنون به آب مي لعل خرقه مي?شويم

نصيبه ازل از خود نمي?توان انداخت
مگر گشايش حافظ در اين خرابي بود

که بخشش ازلش در مي مغان انداخت
جهان به کام من اکنون شود که دور زمان

مرا به بندگي خواجه جهان انداخت

تعبير: حسودي مکن و از حسودان دوري کن ،از زندگي با اميد بهره مند شو وبه زيبايي هاي زود گذر فکر مکن ،هرچه برايت پيش مي آيد بپذيرو تحمل کن چون خوشبختي درانتظارت مي باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر