فال حافظ

فال حافظ

ياري اندر کس نمي بينيم ياران را چه شد

دوستي کي آخر آمد دوستداران را چه شد
آب حيوان تيره گون شد خضر فرخ پي کجاست

خون چکيد از شاخ گل باد بهاران را چه شد
کس نمي گويد که ياري داشت حق دوستي

حق شناسان را چه حال افتاد ياران را چه شد
لعلي از کان مروت برنيامد سال هاست

تابش خورشيد و سعي باد و باران را چه شد
شهر ياران بود و خاک مهربانان اين ديار

مهرباني کي سر آمد شهرياران را چه شد
گوي توفيق و کرامت در ميان افکنده اند

کس به ميدان در نمي آيد سواران را چه شد
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغي برنخاست

عندليبان را چه پيش آمد هزاران را چه شد
زهره سازي خوش نمي سازد مگر عودش بسوخت

کس ندارد ذوق مستي ميگساران را چه شد
حافظ اسرار الهي کس نمي داند خموش

از که مي پرسي که دور روزگاران را چه شد

تعبير: به هر کسي خوبي کردي بدي ديدي ،دست به هر کاري مي زني نتيجه خوبي نمي بيني ،هيچ کس نمي داند چه حکمتي در کار است.تنها چاره دعا و توکل بر خداست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر