فال حافظ

فال حافظ

روزگاريست که سوداي بتان دين من است

غم اين کار نشاط دل غمگين من است
ديدن روي تو را ديده جان بين بايد

وين کجا مرتبه چشم جهان بين من است
يار من باش که زيب فلک و زينت دهر

از مه روي تو و اشک چو پروين من است
تا مرا عشق تو تعليم سخن گفتن کرد

خلق را ورد زبان مدحت و تحسين من است
دولت فقر خدايا به من ارزاني دار

کاين کرامت سبب حشمت و تمکين من است
واعظ شحنه شناس اين عظمت گو مفروش

زان که منزلگه سلطان دل مسکين من است
يا رب اين کعبه مقصود تماشاگه کيست

که مغيلان طريقش گل و نسرين من است
حافظ از حشمت پرويز دگر قصه مخوان

که لبش جرعه کش خسرو شيرين من است

تعبير: آرزوها و خواسته هاي زيادي داري و از دوري عزيزي رنج مي بري.مقاومت کن و ثابت قدم باش که تنها راه کاميابي تو اين است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر