فال حافظ

فال حافظ

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند
من ار چه در نظر يار خاکسار شدم

رقيب نيز چنين محترم نخواهد ماند
چو پرده دار به شمشير مي?زند همه را

کسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند
چه جاي شکر و شکايت ز نقش نيک و بد است

چو بر صحيفه هستي رقم نخواهد ماند
سرود مجلس جمشيد گفته?اند اين بود

که جام باده بياور که جم نخواهد ماند
غنيمتي شمر اي شمع وصل پروانه

که اين معامله تا صبحدم نخواهد ماند
توانگرا دل درويش خود به دست آور

که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند
بدين رواق زبرجد نوشته?اند به زر

که جز نکويي اهل کرم نخواهد ماند
ز مهرباني جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

تعبير: دوران سختي و محنت بزودي تمام خواهد شد ،ديگر از حالا دوران خوشي و شادي شماست.کليد اين شاديها به دست خود شماست پس مواظب باشيد که آنرا از دست ندهيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر