فال حافظ

فال حافظ

صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببين تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

کجاست دير مغان و شراب ناب کجا
چه نسبت است به رندي صلاح و تقوا را

سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا
ز روي دوست دل دشمنان چه دريابد

چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
چو کحل بينش ما خاک آستان شماست

کجا رويم بفرما از اين جناب کجا
مبين به سيب زنخدان که چاه در راه است

کجا همي روي اي دل بدين شتاب کجا
بشد که ياد خوشش باد روزگار وصال

خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست

قرار چيست صبوري کدام و خواب کجا

تعبير: نگاه کن ببين بين راه راست و کار دنيا چه فاصله اي افتاده است ،و مردم چگونه ريا کار شده اند و ديگر به هم اطمينان ندارند ،دوران همبستگي به سر آمده و اکثر زيبايي هاي دامي براي فريب آدمي است ،پس حواست را جمع کن.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر