مراحل هيجان جنسي

ايجاد هيجان جنسي در زن و مرد طبق پژوهش هاي Masters و Johnson به ۴ بخش تقسيم ميشود:
۱ـ مرحله تحريک
۲ـ مرحله اوج
۳ـ مرحله ارضاء
۴ـ مرحله بازگشت
۱ـ مرحله تحريک
فاز تحريک بر اثر تحريک رواني نيز به وجود مي آيد. مثلا رنگ چشم، مدل مو، کل شکل ظاهري، بوسه، نوازش و يا دست زدن مستقيم به دستگاه تناسلي، يک صدا، يک حرکت لطيف و رمانتيک تصويري يا جسمي.
در آمريکا پژوهشي صورت گرفته که طبق آن ۵۸ درصد از زنان بر اثر نگاه مرد تحريک ميشوند. اين رقم براي مردان ۷۲ درصد است. ۱۲ درصد زنان و ۵۴ درصد مردان بر اثر نگاه کردن به تصوير لخت جنس مخالف تحريک ميشوند. به همين دليل در تبليغات از زنان برهنه استفاده ميشود. يک چهارم زنان و يک سوم مردان بر اثر ديدن عمل جنسي تحريک ميشوند. اما زنان و مردان به يک اندازه به وسيله ديدن فيلم و کتاب تحريک ميشوند. نتيجه اين که عکس العمل زن آهسته، آهسته است. ديدن يک عکس سکسي، زن را شوکه ميکند تا تحريک. اما کتاب يا فيلم او را آهسته، آهسته تحريک ميکند.
همان طور که روياهاي جنسي در مورد مردان منجر به ميل جنسي ميشود در مورد زنان نيز ميل جنسي ايجاد ميکند. ميل جنسي احتمالا به همان اندازه تحريک فيزيولوژي به سابقه آموزشي شخص وابستگي دارد. ميل جنسي متناسب با ميزان ترشح هورمون هاي جنسي افزايش مي يابد. ميل جنسي در جريان دوره عادت ماهانه تغيير ميکند و در نزديکي زمان تخمک گذاري به حداکثر خود ميرسد. اين امر احتمالا ناشي از زياد بودن ترشح استروژن در جريان مرحله قبل از تخمک گذاري است. تحريک جنسي موضعي در اندام هاي جنسي و مجراي ادرار موجب بروز احساس هاي جنسي ميشود. اين علايم از طريق عصب به نخاع و از آن جا به مغز انتقال مي يابد.
وقتي زن از نظر جنسي تحريک ميشود، جريان گردش خون در پوست شدت مي يابد، قسمت هاي مشخصي از پوست قرمز ميشود، پستان ها بزرگ و نوک آنها برجسته ميشوند، غددي که در زير لبهاي کوچک آلت تناسلي هستند موجب ترشح مايع لزجي به نام «موکوس» در مدخل واژن ميگردند. موکوس عامل اصلي عمل لغزنده سازي در جريان عمل جنسي است. اين لغزنده سازي به نوبه خود براي برقراري يک احساس مالش دهنده لذت بخش به جاي يک احساس ناراحت کننده که ممکن است بر اثر يک واژن خشک به وجود آيد، ضروري است. يک احساس مالش دهنده بهترين احساس را براي توليد رفلکس هاي مناسب که منجر به اوج لذت جنسي ميشوند، ايجاد ميکند. ۱۰ تا ۳۰ ثانيه پس از تحريک، ماده لزجي در واژن ترشح ميشود و بر اثر ترشح ماده لزج، واژن مرطوب ميگردد. به اين عمل Lubrikation ميگويند.
دستگاه تناسلي قرمز و واژن بزرگ ميشود.
در مرحله تحريک:
۱) انقباض عضلات شدت ميگيرد. ماهيچه هاي دستگاه تناسلي و لگن خاصره بدون اراده منقبض ميشوند.
۲) باعث جمع شدن مقدار زياد خون در لگن خاصره و دستگاه تناسلي ميگردد. فشار خون افزايش مي يابد، ضربان قلب شدت ميگيرد و حرکت تنفسي بالا ميرود. در واقع در تحريک جنسي کل بدن دخالت ميکند.
۲ـ مرحله اوج
تغييرات فوق باقي ميماند. اعصاب پاراسمپاتيک، شريان هاي بافت واژن را گشاد و وريدهاي آن را تنگ ميکند و موجب تجمع سريع خون ميشود به طوري که مدخل واژن تنگ ميگردد. واژن بر اثر ازدياد خون به نصف تقليل مي يابد و به دور پينس حلقه ميزند. اين امر به برقراري تحريک جنسي کافي در مرد کمک ميکند و تحريک را افزايش ميدهد. کليتوريس براي ايجاد احساس هاي جنسي حساسيت دارد. کليتوريس بزرگ نميشود بلکه به اطراف استخوان شرم گاه کشيده و به عقب رانده ميشود، به طوري که لمس مستقيم آن مشکل ميگردد.
اين فاز بسته به تحريک رواني و يا فيزيکي ميتوان کم و بيش طول بکشد و يا به مرحله بالاتر که ارضاء جنسي است برسد، يا آرام آرام پايين آمده و پايان يابد.
۳ـ مرحله ارضاء
اين مرحله در مقايسه با مراحل ۱ و ۲ بسيار کوتاه است و در چند ثانيه انجام ميگيرد. در يک ارضاء ساده ۳ تا ۵ و در يک ارضاء شديدتر ۸ تا ۱۲ انقباض عضلات ميتواند انجام گيرد. ارضاء تشکيل شده است از انقباض ريتميک عضلاني خارج واژن در مقابل بافت هاي وريدي به دور واژن و بافت هاي جلويي لب هاي کوچک. در واقع انقباض موزوني عضلات مختلف با يکديگر ارگاسم را به وجود مي آورد. به عبارت ديگر در جريان ارگاسم عضلات پرينه زن به طور هماهنگ منقبض ميشود. هماهنگي کشش عضلات باعث فشار و جاري شدن خون در رگ ها و باعث ارضاء ميشود.
در کتاب پزشکي منتشره در ايران چنين آمده است:«هنگامي که تحريک جنسي موضعي به اوج شدت ميرسد و بويژه هنگامي که احساس هاي موضعي به وسيله سيگنال هاي شرطي ـ رواني مناسب از مغز تقويت ميشوند، رفلکس هايي بروز ميکنند که موجب اوج لذت جنسي يا ارگاسم ميشوند.»
زنان در تحريک کامل ميتوانند چند بار پشت سر هم ارضاء شوند. از طريق مقاربت واژني اين عمل ميتواند ۶ بار يا بيشتر باشد. اگر کليتوريس به صورت مستقيم تحريک شود و زن آن را هدايت کند، در مدت يک ساعت زنان ميتوانند تا ۵۰ بار ارضاء شوند.
تفاوتي بين ارضاء جنسي از طريق واژن و ارضاء از طريق کليتوريس وجود ندارد. به نظر Masters و Johnson وجود ارضاء جنسي بدون وابستگي به محل تحريک که باعث آن شده باقي ميماند.
فرويد معتقد بود اگر تحريک کليتوريس به روي واژن منتقل شود، زن به تکامل زنانگي خود رسيده است. امروز اين تئوري ها رد شده است، ما امروز از ارضاء واژني، ارضاء از طريق کليتوريس، و يا از طريق رويا صحبت ميکنيم. از نظر فيزيولوژي همه اين ها به هم شبيه هستند.
۴ـ مرحله بازگشت
در مرحله بازگشت، کل تحريک به حالت اوليه برميگردد. فشار خون، ضربان قلب و تنفس به حالت اوليه برميگردد، عضلات دوباره منبسط ميشود. کليتوريس به حالت قبل باز ميگردد. سرعت بازگشت بستگي به ارضاء شدن دارد. اگر زن ارضاء شود در عرض چند دقيقه همه چيز به حالت اول برميگردد. در غير اين صورت خون مدت طولاني در واژن ميماند و ميتواند احساس نامطبوعي ايجاد کند که تا يک ساعت به طول بيانجامد. البته اين حالت، شکلي که فرد به طورآگاهانه در ايجاد آن تلاش کند، نيست.
کل سيستم دريافت در مرحله بازگشت محدود ميشود. زن در برخي دقايق بي حال و بي هوش ميشود.
دو دانشمند مذکور در سال ۱۹۶۶ ثابت کردند که جمع شدن خون پس از اوج جنسي در عرض چند دقيقه به حالت اول برميگردد وگرنه ساعت ها طول ميکشد تا به حالت اول برگردد. يک سوم زنان دست به خودارضائي ميزنند تا اين گرفتگي جنسي را که نتيجه عشق بازي است به حالت اول برگردانند.
مرد در مجموع قدري زودتر به ارضاء ميرسد. ارضاء جنسي زن طولاني تر از مرد است. زن بلافاصله پس از ارضاء ميتواند به يک نقطه اوج ديگر برسد، در حالي که مردان در مجموع پس از سپري شدن مدت زماني، به تحريک تازه پاسخ ميدهند.
توانايي عکس العمل جنسي زن نه به طور کمي و نه کيفي ضعيف تر از مرد نيست. اين که زن در رفتار جنسي خجالتي و کم روست به مسئله فيزيولوژي وي برنميگردد. اين نظر که زن در توانايي، حساسيت جنسي پايين تر از مرد دارد، در واقع به پيشداوري جامعه مردسالار برميگردد.
Masters و Johnson به اين نتيجه رسيدند که در مدت حاملگي و پس از زايمان بعد از بهبود زخم ها دليلي براي عدم روابط جنسي وجود ندارد.
حتي بين ۳ تا ۶ ماهگي بسياري از زنان خواست تمايل جنسي شان افزايش مي يابد و ارضاء جنسي شديدتري را تجربه ميکنند. در سه ماه آخر حاملگي تمايل جنسي کم ميشود. اگر احتمال سقط جنين وجود نداشته باشد، زن تا چند هفته قبل از وضع حمل هم ميتواند روابط جنسي داشته باشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر