چگونه انتقاد جنسي را مطرح كنيم؟

قبل از آن كه چيزي به همسرتان بگوييد كه بوي انتقاد داشته باشد، به سوالاتاساسي زير پاسخ دهيد:به چه دليل انتقاد مي‎كنم؟ اگر دليل خوب و سازنده‎اي نداريد. پس چيزي نگوييد.آيا بهترين زمان و بهترين مكان اين‎جاست؟ اگر نه، از خود بپرسيد، چه وقت و دركجا مي‎توانم اين نكات را مطرح كنم كه روابط جنسي ما را بهتر كند؟هنگام انتقاد به ياد داشته باشيد كه به جاي تمركز بر آن چه كه در همسرتاننمي‎پسنديد، بر رضايت خاطري كه به شما مي‎بخشد تأكيد كنيد. به جاي آن كهبگوييد «دوست ندارم اين طور با خشونت در آغوشم بگيري» بگوييد «وقتي به آرامينوازشم مي‎كني بيشتر لذت مي‎برم» وقتي به جاي مطرح كردن خواسته‎تان چيزي رامطرح مي‎كنيد كه از آن بدتان مي‎آيد، خود و همسرتان را مجبور مي‎كنيد كه بهجاي تمركز بر احساس و حالت‎هاي جنسي، توجه خود را بر جزييات انجام آن متمركزكنيد.وقتي خواسته‎هايتان را مطرح مي‎كنيد، مواظب باشيد لحن كلامتان آمرانه نباشد.وقتي آمرانه بگوييد «مرا به آرامي نوازش كن» مفهوم ضمني آن اين است «در غيراين صورت نمي‎گذارم به من دست بزني» و به همين ترتيب خواسته‎ي شما نبايدزمينه‎ي تهديد ايجاد كند: «اگر بلد نيستي مطابق خواست من رفتار كني فكر ديگريبكنم!»سعي كنيد از چيزي انتقاد نكنيد كه همسرتان نمي‎تواند آن را تغيير دهد. انتقادكردن از خصوصيات جسمي مثل اندازه‎ي آلت، شكل سينه و سينه‎ها انتقادي ظالمانهاست، چون احتمالاً فقط جراحي پلاستيك مي‎تواند چنين وضعيتي را تغيير دهد.انتقاد از تمايلات جنسي همسر نيز انتقادي غير سازنده محسوب مي‎شود.مطالبي كه كتاب‎‎ها و فيلم‎هاي سكس به شكلي اغراق‎آميز درباره‎ي روابط جنسيعنوان مي‎كنند، گاهي باعث مي‎شود كه زن و مردها از همسران خود انتظارات غيرواقع بينانه‎اي داشته باشند. در زندگي واقعي به ندرت اشخاصي پيدا مي‎شوند كهبتوانند ساعت‎ها بدون از دست دادن انرژي به فعاليت جنسي بپردازند. در زندگيواقعي، غالب مردم تمايلي به تجربه‎ي روش‎هاي نامتعارف جنسي ندارند. انتقاد ازهمسري كه قادر به برآوردن توقعات واهي شما نيست، فقط اين تأثير را خواهد داشتكه او را عصبي‎تر و خشمگين‎تر نموده و موجب شود كه كمتر دوستتان بدارد.جمله‎هاي انتقادي خود را بيشتر با لغت «من» به جاي «تو» و به صورت ميل و‌آرزوبه جاي بدگويي و تهمت زدن بيان كنيد. مثلاً به جاي «ريش‎هايت صورتم رامي‎خراشد، چرا قبلاً اصلاح نكردي» بهتر است گفته شود: «وقتي صورتت نرم واصلاح شده است، واقعاً لذت مي‎برم و احساس خوبي به من دست مي‎دهد.» انتقاديمانند «چرا اصرار داري موقع عشق ورزي چراغ خاموش باشد؟» نتيجه‎ي بهتري خواهدداشت، اگر كه گفته شود «دوست دارم موقع عشق‎ورزي صورت و بدنت را ببينم.»از انتقادهاي گنگ و بي‎مسمي بپرهيزيد. يك پزشك متخصص درمان مشكلات جنسيمي‎گويد «اخيراً ديده‎ام كه بسياري از مراجعين من مي‎گويند همسرشان آن‎ها رابه خاطر كسالت بار بودن زندگي جنسي‎شان ملامت مي‎كند. اما نكته‎ي اصلي در اينشكايت چيست؟ كسالت بار بودن مي‎تواند طيف رنگارنگي از مسايل و مشكلات جنسي رادر بر بگيرد. آيا محيط رغبت‎انگيز نيست؟ زمان مناسبي انتخاب نشده؟ نوازش‎هايعاشقانه سرسري گرفته شده؟ تنوعي در كار نيست؟ از همسر مورد انتقادتان، چهكاري ساخته است؟ انتقادي موثر است كه واقعي و صريح باشد.»براي تبديل انتقاد منفي به انتقاد مثبت از كلمات و عبارات ديگري استفادهكنيد. ميان اعتراض نسبت به انتظارات برآورده نشده شما از روابط جنسي و اين كهاز روابط جنسي چه انتظاري داريد، فاصله‎ي زيادي وجود دارد، و تنها پس از روشنشدن اين مطلب است كه همسرتان امكان مي‎يابد به خواسته‎ي مشخص و معقول شماجامه‎ي عمل بپوشاند.از همه‎ي اين‎ها گذشته، آيا منطقاً مي‎توانيد از همسرتان انتظار داشته باشيدكه وقتي به رخش مي‎كشيد كه در امور جنسي خشنودي شما را فراهم نمي‎كند، بااحساس هم‎دردي به حرف‎هايتان گوش دهد؟ بايد سعي كنيد بر مواردي تمركز كنيد كهبراي خشنودي شما انجام مي‎دهد، و سپس پيشنهادات سازنده‎اي براي بهبود روابطجنسي خود مطرح كنيد.از مقايسه اجتناب كنيد. كشنده‎ترين نوع انتقاد اين است كه وجه امتياز ومهارت‎هاي همسر فعلي‎تان را با همسر قبلي مقايسه كنيد.خود شما هم براي ايجاد رابطه‎اي بهتر و هيجان‎انگيزتر، مسووليتي به عهدهبگيريد و فقط از همسرتان انتظار نداشته باشيد كه دست تنها اقدام كند. زنيمي‎گفت «خودم مي‎دانم اوقاتي هست كه نياز به محرك اضافي دارم، بنابراين بخشياز كاري را كه در اين زمينه بايد انجام شود، خودم به عهده مي‎گيرم، مثلاًلباس شوق‎انگيزي مي‎پوشم، احساسات عاشقانه‎ام را با خيال‎پردازي درباره‎ي يكصحنه‎ي عشقي يا يك رمان پرهيجان برمي‎انگيزم. خلاصه سعي مي‎كنم فضايياحساساتي ايجاد كنم كه در آن فضا بتواند تغييري صورت گيرد.به همين ترتيب كمك كردن به همسري كه سعي مي‎كند انتقاد شما را بپذيرد، موثرتراز آن است كه مثل ناظري خرده‎بين بنشينيد و بپاييد كه او چه طور مي‎خواهد براساس انتقاد شما تغيير كند.مردي از زنش انتقاد مي‎كرد كه چرا دوست ندارد روش‎هاي گوناگون رابطه‎ي جنسيرا تجربه كند، طرح اين انتقاد با لحن عيب‎جويي سبب مي‎شد كه همسرش در ادامه‎يرفتار خود مصرتر شود. تا اين كه مسأله را به شكل ديگري مطرح كرد «ببين! ازنظر من هر جور و هر كاري بكني همان خوب است.» در اين جا بود كه همسرش توانستآرامشي بيابد و تجربه را شروع كند. فراهم آوردن زمينه‎ي مناسب و ترغيب، بهمراتب موثرتر از آن است كه عجولانه درباره‎ي موضوع مورد نظر براي همسرتانتبليغ و سخنراني كنيد. در درازمدت، هر تغيير مثبتي در رفتار جنسي به مشاركتمتقابل هر دو طرف بستگي دارد.يك راه موثر انتقاد، عملاً نشان دادن راه چاره در موقعيت مناسب است. اگر فكرمي‎كنيد كه به زبان آوردن مطلبي، باعث رنجش مي‎شود، احتمال آزردن دارد، و يامطرح كردن يك خواسته در شكل خاصي دشوار است، به اين امكان فكر كنيد كه شايداگر با عمل خود و در موقعيت مناسبي به همسرتان نشان دهيد كه راه چاره چيست،‌بهتر از هر گفته‎اي موثر باشد. زني كه خصوصاً از راه نوازش سينه‎اش تحريكمي‎شد، از اين كه شوهرش به ندرت سينه‎هايش را لمس مي‎كرد شكايت داشت و بههمين خاطر به پزشك مشاور مراجعه كرده بود. پزشك از او پرسيد «واكنش شما دراين گونه موارد چگونه است؟»زن در پاسخ گفت «ابتدا صبر مي‎كنم تا شوهرم خودش شروع كند، و وقتي توجهنمي‎كند احساس مي‎كنم طرد شده‎ام، فكر مي‎كنم لابد سينه‎هايم خيلي كوچكند، ياعيب ديگري دارم كه او رغبتي نشان نمي‎دهد. مي‎خواهم از شوهرم بپرسم ولينمي‎توانم خودم را راضي به اين پرسش كنم، چون از جوابي كه امكان دارد بدهدوحشت دارم.»مشاور پيشنهاد كرد «دفعه‎ي بعد منتظر او نشويد، حركت اول را خود شما شروعكنيد، دستش را بگيريد و روي سينه‎هايتان بگذاريد و عملاً با ملايمت ترغيبشكنيد كه آن طور كه ميل شما است رفتار كند و به او بگوييد كه از اين كار لذتمي‎بريد. به اين ترتيب مي‎توانيد رفتار عاشقانه‎ي او را در جهت دلخواه خودتغيير دهيد.»كلمات به ويژه هنگامي كه به لحن اعتراض گفته شود، به تثبيت رفتار مورد انتقادمنجر مي‎شود و اعمال وقتي از روي محبت انجام شوند، به افزايش آگاهي از نيازهمسر و كمك به او براي ابراز واكنش مطلوب مي‎انجامد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر